Skip to content

CASE39-膝關節痛症

收銀員膝關節痛症

  1. 長期客戶

MAY係一位收銀員,由於經常要企加上工作時間好長,導致膝關節出現左痛症,嚴重時會企唔到,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。