Skip to content

CASE37-肩頸痛症

社工肩頸痛症

  1. 長期客戶

DEREK係一位社工,由於經常要對電腦做野,導致肩頸出現痛症,嚴重時會訓唔到覺,非常影響生活。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。