Skip to content

CASE35-手腕痛症處理

美容師手腕痛症

  1. 長期客戶

EVA係一位美容師,由於經常要做美容手作,導致手腕出現左痛症,嚴重時會拎唔到野,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。