Skip to content

CASE34-髖關節退化

舞蹈員髖關節退化

  1. 長期客戶

GRACE係一位DANCER,由於經常要跳舞練舞,導致髖關節出現左退化,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。