Skip to content

CASE33-肩關節痛網球肘

護士肩關節痛症

  1. 長期客戶

LILY係一位護士,由於經常要處理病人,導致肩關節同手肘會痛,嚴重時會舉唔起手,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。