Skip to content

CASE32-改善小腿抽筋

空姐小腿抽筋問題

長期客戶

JESSICA係一位空姐,由於經常要企加上工作時間好長,導致足底出現左痛症同時小腿成日抽筋,嚴重時會企唔到,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。