Skip to content

CASE31-腰痛骨刺問題

消防員腰部痛症處理

長期客戶

TOMMY係一位消防員,由於工作時活動量好大,導致腰部出現問題,嚴重時會企唔到,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。