Skip to content

CASE29-膝關節炎症

職業足球員膝關節痛

長期客戶

阿剛係一位職業足球員,由於經常練波同比賽,導致膝關節出現左痛症,嚴重時會行路都痛,非常影響比賽。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。