Skip to content

CASE28-肩關節退化

事務律師肩關節治療

長期客戶

KENNY係一位事務律師,由於經常要用電腦加上工作時間好長,導致肩關節出現左痛症,嚴重時會舉唔到手,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。