Skip to content

CASE27-腰椎痛症

救護員腰痛處理

長期客戶

KING係一位救護員,由於工作經常有體力勞動,導致腰肌非常緊,會痛到彎唔到腰同腳麻痺。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。