Skip to content

CASE25-改善圓肩

設計師改善圓肩痛症

長期客戶

TONY係一位室內設計師,由於經常要低頭做野加上工作時間好長,導致姿勢出現偏差,肩關節經常會痛,嚴重時舉手過頭都做唔到,非常影響工作。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。