Skip to content

CASE23-腰膝關節痛症

救護員腰膝痛症

長期客戶

KEN係一位救護員,由於工作經常有體力勞動,令佢腰同膝關節都好容易受傷,經常會有痛症,所以搵我地處理。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。