Skip to content

CASE24-提升運動表現/柔軟度

羽毛球教練改善柔軟度

長期客戶

KEITH係一位羽毛球教練+羽毛球運動員,因為打比賽時覺得自己既下身非常緊影響佢既步幅,所以搵我地幫佢做柔軟度訓練。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善佢既柔軟度。